Eliška Perglerová

Thaletova vyhlídka / Thalet’s view / 2019

IMG_4375

Více či méně patrnou změnu pravoúhlého altánu usazeného ve vodním toku ovlivňuje plynutí řeky. Čtvercový půdorys se mění v obdélník a naopak. Pravý úhel vnímám jako zástupce civilizace, komfortu, uzavřenosti ke změnám. Času, který trávíme v pravoúhlých objektech, přibývá, obklopujeme se jimi a jsme na ně zvyklí. Narušení tohoto standardu může vést k pocitu nejistoty či úzkosti. Pohyblivý objekt – jakýsi chrám pravého úhlu – by měl tento jev akcelerovat, a tím nás vést k větší vnímavosti.

/

The more or less apparent change of the right-angle gazebo set into the river is influenced by the flow of water. The square layout becomes recatngular and vice versa. I see the right angle as a stand-in for civilisation, comfort and resistance to change. We are spending more and more time in rectangular objects, we surround ourselves with them, and we are accustomed to them. Disruption of this standard can lead to feelings of uncertainty or anxiety. This temple of the right angle should accelerate this stereotype, thus leading us to a greater perceptiveness.

půdoryspohled ze brehu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma pohybu objektu / Object movement diagram                                                        Půdorys funguje na principu Tháletovy kružnice /

                                                                                                                                                         The ground plan works on the principle of Thalet’s circle

IMG_4274IMG_4278