Eliška Perglerová

Hra na krbíky / The game of “Krbíky” / 2020

spolupráce s Lenkou Kerdovou / collaboration with Lenka Kerdová

různá místa / various places

Krbíky jakožto kultické objekty s magickou mocí. Náhoda a intuitivní průvodčí. Ovčí vlna vmotaná do zrn a škrábanců 16 mm. Ani divadlo, ani představení, ani film, ani výtvarné dílo. Hra na krbíky je svými mýtickými kořeny spojena s prastarými východními kulturami od Beskyd až po Japonsko.

/

“Krbíky” as cult objects with magical power. Coincidences and intuitive guides. Sheep wool wound into grains and scratches of 16 mm. It is not a theatre, performance, film or art. The game of “Krbíky” and its mythical roots derived from ancient Eastern cultures (from the Beskydy mountains to Japan) build upon other performative events such as Contemplative Rules (2017) or Justin Time (2018).

Seznámení s rituálem starověkého národa Krpaků / Ritual introduction of the ancient Krpak nation

1. Hoďte „krbíky“ na tác, naslouchejte věštbě a zvolte správný úhel řezu / 1. Throw „krbíky“ on the tray, listen to the prophecy and choose the right cutting angle

2. Odřízněte kousek březové větve / 2. Cut off a piece of birch branch

3. Umístěte jej na Velký Ultramarín / 3. Place it on the Great Ultramarine

Ženy z kmene Krpaků plující na obří ovci. Věříme, že potomci starých Krpaků stále žijí mezi námi. Jejich hlavními rysy jsou drobný vzrůst, neuvěřitelná odolnost, vyváženost a nekonečná představivost.
/
Women from the Krpak tribe floating on a giant sheep. We believe that the descendants of the old Krpaks still live among us. Their main features are small stature, incredible endurance, equanimity and endless imagination.