Eliška Perglerová

Senzory / Senzors / 2020

CirculUm, nádvoří Českého hydrometeorologického ústavu / Courtyard of the Czech Hydrometeorological Institute, Praha Komořany

Senzor mizení – odpařování vody a odlet balónu / Disappearance sensor – water evaporation and balloon departure

Série drobných objektů je inspirována meteorologií a estetikou měřících přístrojů. Jejich funkce nespočívá ve sběru dat, ale ve zjevení, převratu, fyzickém zhmotnění pocitu. Měřené veličiny jako teplota, vlhkost, odpařování, proudění větru nebo čistota ovzduší se stávají zástupci pocitů, dějů, procesů. Pravděpodobnost náhodných jevů, kterou meteorologie předpovídá, je zajímavý fenomén, kde se data mísí s náhodou, podobně jako v běžném životě. Fyzikální jevy a jejich predikce jsou abstrahovány do podoby jednoduchých objektů, které interagují s okolím (povětrností), ale jsou spíš pohyblivými sochami, než přístroji.

/

This series of small objects is inspired by meteorology and the aesthetics of measuring instruments. Their function is not to collect data, but to reveal, revolve and physically materialize the feeling. Measured quantities such as temperature, humidity, evaporation, wind flow or air purity become representatives of feelings, events and processes. The probability of random events that meteorology predicts is an interesting phenomenon where data mixes with a coincidence, similar to everyday life. Physical phenomena and their predictions are abstracted in the form of simple objects that interact with the environment (weather), but are more of moving statues than instruments.

Senzor vzplanutí – teploměr / Ignition sensor – thermometer
Senzor usazení – měřič čistoty ovzduší / Sediment sensor – air purity meter
Senzor rytmu západovýchodního proudění – anemometr / West to east flow rhythm sensor – anemometer
Senzor přemnožení – vlhkoměr / Overgrowth sensor – hygrometer