Eliška Perglerová

Ředění soust / Dilution of Bites / 2019

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný

Gampa, Pardubice

Regardless12

Výstava pětice autorů přetváří galerijní prostor v místo pro nerušené soustředění. Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace.

Instalaci vytvářejí svou aktivitou samotní návštěvníci, kteří mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu.

/

The exhibition of five authors transforms the gallery space into a place for undisturbed concentration, where you spend half an hour walking through the gallery with an audio guide. The authors evoke a situation where you undergo a multi-sensory experience. They work with sound, light and dark and encourage you to work with your own body motion. They involve elements of language game and sound improvisation.

Visitors themselves create the installation. They have the opportunity to spend thirty minutes of their time at their own pace.

 

Regardless19Regardless97Regardless27

“Je známé, že se jinak soustředíme na statický a jinak na pohyblivý obraz. Jinak na performanci – o to víc jinak, pokud jsme (nuceni být) její součástí. Jinak na zvukové umělecké dílo. Jinak na dílo, které má svůj začátek a konec a jinak na takové, s nímž můžeme trávit libovolně času. Jinak na sochu, kterou můžeme obcházet z různých stran. Práce s různými formami soustředění je součástí výstavy, která plně využívá bohatosti rozmanitých přístupů a odborností jednotlivých tvůrců. Ti se věnují performanci, malířství, jazyku, teorii umění, hudbě a zvuku, sochařství, poezii a divadlu… Své rozmanité nástroje používají k vytvoření prostředí vhodného k soustředění. Jak se soustředí malířka, sochařka, teoretička, dramaturg, skladatel, performeři? Soustředí se na materiál, na prostor a gesta, na své vlastní myšlení, na zvuk, na vlastní tělo? Soustředí se na soustředění…” Lenka Dolanová, kurátorka

/

„It is a well-known fact that we focus differently on the still image, moving image, and performance – especially when we are (forced to be) part of it. We focus differently on soundart, an artwork that has a beginning and end, and the one that we can spend limitless time with. Same with the statue that we can view from all sides. Working with various forms of concentration is part of the exhibition, which takes full advantage of the richness of diverse approaches and expertise of the artists. They focus on performance, painting, language, art theory, audio, sculpture, poetry, and theatre. They use their various tools to create an environment suitable for concentration. How does a painter, a sculptor, a theorist, a playwright, a composer, a performer concentrate? Do they focus on material, on space and gestures, on their own thinking, on sound, on their own body? They concentrate on concentration…“ Lenka Dolanová, curator

https://www.otevrenakultura.cz/cs/gampa/vystavy/redeni-soust