Eliška Perglerová

Nebezpečný odstup / Dangerous distance / 2021

Pragovka Gallery, Praha

Série pohyblivých objektů a tušových maleb hybridních zvířat vytvořených technikou náhodných skvrn. Kříženci různých živočišných druhů, které by se bez dopadu globální změny klimatu nemohly setkat, také bývají skvrnití.

/

A series of moving objects and ink paintings of hybrid animals created with a technique of random spots. Hybrids of these different species that would not be able to meet without the impact of global climate change, tend to be mottled as well.

Narluga + Radiator
Multipla
Akcelerace holubice / Dove Acceleration
Rezervoár / Reservoir
Hybrid přístavní a Dallovy sviňuchy / Harbour and Dall´s Porpoise hybrid
Pizzly bear

Prostor galerie jako otevřený příběh zkoumající tvarosloví strachu.

Procesuální site specific výstava umělkyně Elišky Perglerové jako by byla vstupem do zhmotnělé představy, snad snu či volného sledu vzpomínek. Seskupení prostých tvarů je současně shlukem těžko popsatelných architektur, vytvářejících prostředí, které je stejně tak zemité jako efemérní. Jeho těžká uchopitelnost, nepředvídatelnost a nestabilita vytváří napětí a dojem jakéhosi rituálu, či očistné cesty z nevědomí do uvědomění si svých obav, úzkostí a strachů a jejich příčin. Projekty Elišky Perglerové zprostředkovávají výklad lidských pocitů, emocí a stavů a dávají je přímo zakusit v citlivě promyšlené mnohovrstevnatosti. Jedná se o příběhy s otevřeným koncem, jejichž osobní uchopení a interpretace je na každém jednotlivci. Způsob, jakým Eliška Perglerová ohledává hranice percepce, možná nezapadají do “hlavního proudu” současného umění, o to zemitější a pravdivější však jsou. Nevytváří zbytečné bariéry chápání, kličky, či iluze, směřují k jádru věci a zprostředkovávají vícevrstevnaté uchopení i prožitek.

Šárka Zahálková, kurátorka

/

The gallery space as an open story exploring the morphology of fear.

The process site-specific exhibition of the artist Eliška Perglerová seems to be an entry into a materialized idea, perhaps a dream or a free sequence of memories. At the same time, the grouping of simple shapes is a cluster of hard-to-describe architectures, creating an environment that is as earthy as it is ephemeral. Its difficult graspability, unpredictability and instability create tension and the impression of a kind of ritual or cleansing journey from the unconscious to the realization of one’s anxieties and fears of their causes. Eliška Perglerová’s projects mediate the interpretation of human feelings, emotions and states and make them directly experienced in sensitively thought-out, multi-layered nature. These are open-ended stories and there is a space for individual  interpretation. The way Eliška Perglerová looks at the boundaries of perception may not fit into the „mainstream“ of contemporary art, making them all  more earthy and truthful. They do not create unnecessary barriers for understanding, gaps or illusions, but go to the heart of the meaning to mediate a multi-layered understanding and experience.

Šárka Zahálková, curator

https://pragovkaonline.com/nebezpecny-odstup/