Eliška Perglerová

Jak to vidíte / The way you see it / 2013

IMG_4503Anketa o budoucnosti veřejného prostranství Proluka na rohu Moskevské a Kodaňské ulice
ve Vršovicích. Stojany s letáky, tužkami, pastelkami a schránkou, byly umístěny nejen přímo
v Proluce, ale i v okolních kavárnách. Výstava návrhů respondentů proběhla v komunikačním
prostoru Družina.

/

Survey on the future of a public space at Proluka (vacant lot) Vršovice. Leaflet holders with
pencils, crayons and a mailbox were placed not only in Proluka, but also in cafés nearby. The
exhibition of concepts was in communication space Družina.

omalbezomalsDvě varianty omalovánek uvnitř informačního letáku. První je možné dokreslit,
druhé zabírá návrh na dostavbu Proluky společnosti Magnolia Invest.

/

There were two variants of colouring books inside the information leaflet:
The first you can sketch in, the second contains a proposed development
project by Magnolia Invest.

fontana laskyFontána lásky  /  Fountain of love